Haber

Yargıda yeni düzenlemeler içeren kanun teklifi, TBMM’de (4)

Kira faizinden doğan uyuşmazlıklar; taşınır ve taşınmazların tahsisi ve ortaklığın tasfiyesine ilişkin ihtilaflar; Kat Mülkiyeti Kanunundan doğan uyuşmazlıklar; Komşu hakkından doğan uyuşmazlıklarda dava açılmadan önce arabulucuya başvurulması şartı aranır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnameye göre konusu ticari davalarda dava açılmadan önce arabulucuya başvurulması şart olacak. bir miktar para, tazminat, itirazın iptali, menfi tespit ve iadedir. Bu yönetmelik 1 Eylül 2023 tarihinde yürürlüğe girecek.

Arabulucu, arabuluculuk faaliyeti sonunda düzenlenen tutanak ve sonuçlarla ilgili olarak taraflara gerekli açıklamaları yapacak ve tarafların hazır olmaması halinde hazır bulunmayanları her türlü iletişim aracını kullanarak bilgilendirecektir.

Teklif ile uluslararası barış antlaşması belgelerinin icrası organize edilmektedir.

Yönetmelik ile Türkiye’nin 2019 yılında imzaladığı ve 2022 yılında yürürlüğe giren Arabuluculuk Sonucu Birleşmiş Milletler Uluslararası Barış Anlaşmaları Sözleşmesi’ne iç hukukun uyumunun sağlanması amaçlanıyor.

Buna göre, arabuluculuk sonucunda düzenlenen sulh anlaşması belgelerinin yerine getirilmesi için asliye ticaret mahkemesinden tenfiz şerhi alınması zorunlu olacaktır.

Tarafların kararlaştırdıkları yer mahkemesinden, diğer tarafın Türkiye’deki yerleşim yeri mahkemesinden, varsa yerleşim yeri mahkemesinden sırasıyla tenfiz şerhi istenir. taraflarca kararlaştırılan bir yer yok. Türkiye’de ikamet veya ikamet yeri yoksa Ankara, İstanbul veya İzmir mahkemelerinden birinden talep edilebilir.

İcra edilebilirlik şerhinin düzenlenmesine ilişkin inceleme, sözleşme kararlarına göre belgeler üzerinden yapılacaktır. Mahkeme gerektiğinde ilişkiyi göstererek duruşma yapabilir.

Taşınmazın devrine ilişkin uyuşmazlıklarda arabuluculuk

Teklif ile taşınmazın zamanına veya taşınmaz üzerinde sınırlı bire bir hakkın tesisine ilişkin uyuşmazlıklarda arabuluculuk görgü kuralları düzenlenmiştir. Bu yönetmelik 1 Eylül 2023 tarihinde yürürlüğe girecek.

Taşınmazın bir kısmına ilişkin uyuşmazlıklar veya taşınmaz üzerinde bire bir sınırlı hakların tesisi için arabuluculuk uygun olacaktır.

Bu kapsamdaki uyuşmazlıklarda, tarafların yazılı olarak anlaşması ve arabulucunun bu kararı kaydetmesi halinde, arabulucunun talebi üzerine, arabuluculuk sürecinin devam etmesi şartıyla tasarruf yetkisinin kısıtlandığına dair tapu siciline şerh düşülür. sonlu ve yerleştirildiği tarihten itibaren 3 ayı geçmemek üzere. Bu şerh, tarafların şerhin kaldırılması konusunda anlaşamamaları veya anlaşamamaları halinde 3 aylık süre sonunda arabulucunun talebi üzerine re’sen kaldırılır.

Arabuluculuk süreci sonunda tarafların anlaşması halinde taşınmazın süresine veya sınırlı bire-bire sınırlı kurulmasına ilişkin kanunlarda yer alan sınırlamalar, usuller ve esaslar dikkate alınarak anlaşma belgeleri düzenlenecektir. taşınmaz üzerinde bir hak.

Sözleşme belgelerinin icra edilebilirliğine ilişkin şerh alınması zorunlu olacaktır. Bu şerh, taşınmazın bulunduğu yerdeki sulh ceza mahkemesinden alınacaktır. Mahkeme yaptığı incelemede sözleşmenin içeriğine, arabuluculuğa ve cebrî icraya uygun olup olmadığı, taşınmazın devrine veya taşınmaz üzerinde sınırlı hak tesisi ile ilgili kanunlarda yer alan sınırlamalara ve ayrıca usul ve esaslarına uyulur.

İcra edilebilirlik şerhi alınmasının zorunlu olduğu haller dışında, taraflar ile avukatları ve arabulucu tarafından imzalanan sözleşme belgesi, ticari uyuşmazlıklarda ise avukatlar ve arabulucu tarafından birlikte imzalanan sözleşme, tenfiz edilebilirlik şerhi aranmadan karar verilir.

Arabulucu, arabuluculuk süreci hakkında müdüre bilgi verecektir.

Yönetmelik ile arabulucunun, avukatı olsa dahi asıl tarafa arabuluculuk süreci hakkında bilgi vermek zorunda olması, böylece müvekkilin yanı sıra avukatın da süreçten haberdar olması ve şeffaflığın sağlanması amaçlanmaktadır.

Arabuluculuğa yapılan başvurudan sonra uyuşmazlıkla ilgili olarak başvuran taraf aleyhine icra takibi yapılması halinde, başvuran taraf son raporun düzenlendiği tarihten itibaren 2 hafta içinde bu takibe karşı dava açarak talep etmesi halinde ; İcra takibinden önce açılan menfi tespit davasına bakan mahkeme, alacağın yüzde 15’inden az olmamak üzere teminat karşılığında icra takibinin durdurulmasına ilişkin ihtiyati tedbir kararı verebilir. Bu yönetmelik 1 Eylül 2023 tarihinde yürürlüğe girecek.

Bazı uyuşmazlıklar, dava şartı olarak arabuluculuğa dahil edilir.

Teklif ile bazı uyuşmazlıklar bir hukuk kuralı olarak arabuluculuk kapsamına alınmıştır. Bu yönetmelik 1 Eylül 2023 tarihinde yürürlüğe girecek.

Kiralamadan doğan ihtilaflar; Taşınır ve taşınmazların tahsisine ve iştirakin ortadan kaldırılmasına ilişkin ihtilaflar; Kat Mülkiyeti Kanunundan doğan uyuşmazlıklar; Komşu hakkından doğan uyuşmazlıklarda dava açılmadan önce arabulucuya başvurulması kuralı aranacaktır.

Ancak, İcra ve İflas Kanunu’na göre, kiralanan taşınmazların ilamsız icra yoluyla tahliyesine ilişkin kararlar, dava şartı olarak arabuluculuğa tâbi olmayacak. Bu kapsamda icra mahkemesine yapılan itirazın kaldırılması talepleri ile tahliye talepleri hukuk kuralı olarak arabuluculuğa konu olmayacaktır. Ancak anılan yöntemde sulh ceza mahkemesinde dava açılması gerektiğinde hukuk kuralı olarak arabuluculuk kararları uygulanacaktır.

Arabuluculuk süreci sonunda tarafların anlaşması halinde gayrimenkule ilişkin kanunların sınırlamaları, tarzı ve esasları dikkate alınarak anlaşma belgesi düzenlenecektir.

Sözleşme belgelerinin icra edilebilirliğine ilişkin şerh alınması gerekecektir. Bu şerh, taşınmazla ilgili uzlaşma belgeleri yönünden taşınmazın bulunduğu yer sulh ceza mahkemesinden, diğer uzlaşma belgeleri açısından ise arabulucunun görevinin bulunduğu yer sulh ceza mahkemesinden alınır. Mahkeme, gayrimenkule ilişkin sözleşme belgelerinin incelenmesinde, sözleşmenin içeriğine, arabuluculuğa ve cebri icraya uygun olup olmadığına, gayrimenkule ilişkin kanunlarda yer alan kısıtlama, usul ve esaslara uyulup uyulmadığını inceler. ile.

Bu hususun yürürlüğe girdiği tarihin prestijiyle, dava şartı olarak arabuluculuğa ilişkin yönetmeliğin kararları, ilk derece mahkemeleri, bölge adliye mahkemeleri ve Yargıtay’da görülmekte olan davalara uygulanmayacaktır. .

Tazminat Kurulu’na başvuru imkanı getirildi

Önerge ile Anayasa Mahkemesi’nde derdest bazı kişisel başvurular için Tazminat Komisyonu’na başvurulabilecek.

Başvuruları karara bağlamak üzere hakim ve savcılar arasından Adalet Bakanı’nın görevlendireceği 9 kişilik bir komisyon oluşturulacak. Kurulun başkanı bu üyeler arasından Adalet Bakanı tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu iş durumuna göre 3 üyeden oluşan komitelerde de görev alabilir.

Komisyon en az 7, heyetler tam üye sayısı ile toplanır. Kararlar üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetmelik ile 31 Temmuz 2018 tarihinden sonra Anayasa Mahkemesine yapılan ve 9 Mart 2023 prestijiyle Yargıtay önünde derdest olan bireysel başvuruların Tazminat Kurulu tarafından karara bağlanacağı öngörülüyor. 9 Mart 2023 prestijiyle, Anayasa Mahkemesinde derdest olan bireysel başvurular, başvuru yollarının tüketilmemesi nedeniyle kabul edilemezlik kararının tebliğinden itibaren 3 ay içinde yapılacak başvuru üzerine Kurul tarafından incelenecek.

Valilikler yabancılar için yurt dışına çıkamama şeklinde anılan denetim kararının kaldırılmasını talep edebilecek.

Teklifle, terör örgütü yöneticisi, üyesi, destekçisi veya çıkar amacı güden suç örgütünün yöneticisi, üyesi veya destekçisi; kamu sistemi veya kamu güvenliği veya halk sağlığı için tehdit oluşturan; Valiliklere, uluslararası kurum ve kuruluşlarca tanımlanan terör örgütlerine iltisakı ile suçlanan yabancılar hakkında yürütülen adli işlemlerde yurt dışına çıkamamaları halinde adı geçen denetim kararının kaldırılmasını isteme yetkisi de veriliyor. .

İlgili valiliğin talebi, Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla sulh ceza hâkimine veya mahkemeye iletilir. ???????

Yönetmelik ile personel veya işveren alacağı ve tazminatına ilişkin yapılacak itirazın iptali, aksi tespit ve eski hale iade durumlarında arabulucuya başvurulması dava şartı haline geliyor. Bu karar 1 Eylül 2023 tarihinde yürürlüğe girecek.

Teklifte, çocuğun teslimine ilişkin işlemleri yürütmekle görevli olanlara ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına ilişkin karar veya tedbir kararının yerine getirilmesine bakılmaksızın ödeme yapılması amacıyla düzenlemeler yapılmıştır. sürecin günü ve saati. ???????

(Bitti)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

-
Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort